Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • Διδάσκοντες

    Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης μπορούν να διδάξουν και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολογιας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

WESTERN MACEDONIA UNINERSITY OF APPLIED SCIENCES (T.E.I.)

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -